Akasha Kronieken
digitaal tijdschrift voor hedendaagse spiritualiteit.

Boeken over reïncarnatiepsychologie

De analytische psychologie van C.G. Jung was het vertrekpunt. Consequent rekening houden met het bestaan van reïncarnatie was de aanleiding voor een grondige herwerking van deze psychologische theorie. Voeg daar een gefundeerde levensvisie aan toe, die stelt dat we ons niet kunnen onttrekken aan een voortdurend innerlijke leerproces, dan krijg je een psychologie met een geïntegreerde moraal, een ‘karmische’ psychologie. De boeken uit de reeks Karmische Psychologie zijn tevens bruikbaar als handboeken of naslagwerken bij opleidingen psycho-energetica, intuïtieve ontwikkeling, healing en reading.

Tot nu toe zijn de volgende titels verschenen:

Karmische Psychologie - Deel 1: In dialoog met het onbewuste
ISBN 90 77101 039   (A5 formaat; 492pp, 19 fig)


Alle basisinformatie over psycho-energetica, aura-chakra-psychologie, intuïtieve waarneming, emoties en gevoelens, reïncarnatie en karma, wezen en schaduw, archetypes, het oertrauma, trauma´s, dromen en droominterpretatie...
 
»  inhoudstafel

Sinds de jaren ´80 worden er op ruime schaal cursussen gegeven ter bevordering van de intuïtie, alsook opleidingen om psychotherapeutisch werk te verrichten met de hulp van de intuïtie van de therapeut. De theoretische grondslagen van de ´psycho-energetica´, de ´intuïtieve ontwikkeling´, de ´aura-chakrahealing´ e.d. werden tot nu toe maar in beperkte mate uitgewerkt.
Met de nood aan een degelijke achtergrondtheorie voor ogen werd Karmische Psychologie geschreven. Het is een visie op de psychologie vanuit het standpunt van de healer, een herkadering van de hedendaagse dieptepsychologie die consequent rekening houdt met menselijke ervaringen van mystieke en/of paranormale aard. Even consequent wordt er geredeneerd vanuit onze inzichten in reïncarnatie. Hierdoor ontstaat er een psychologie met een karmische moraal, een Karmische Psychologie.

 

Karmische Psychologie - Deel 2: Individuatie en healing
ISBN 90 77101 020  (A5 formaat; 489pp, 9 fig)


Alle basisinformatie over het individuatieproces, de relaties tussen ego, wezen en schaduw, healing en regressietherapie, healingenergieën, de afsplitsing en de reïncarnatiecyclus, bijnadoodervaringen, levensplan...
 
»  inhoudstafel

Karmische Psychologie is geen louter theoretisch concept. Het is de grondslag voor hedendaags psychotherapeutisch werk dat rekening houdt met reïncarnatie en niet-alledaagse bewustzijnstoestanden.
Karmische Psychologie wordt via verschillende methodes in de praktijk gebracht. De twee belangrijkste zijn healing/reading en reïncarnatie- en regressietherapie.
Deel 2 van ´Karmische Psychologie´ behandelt het individuatieproces in al zijn facetten en belicht de rol die hedendaagse healingmethodes kunnen spelen in de begeleiding van dit innerlijke groeiproces.
Aan het slot van het boek worden alle stadia van de reïncarnatiecyclus besproken, te beginnen bij de afsplitsing en het oertrauma en eindigend bij het huidige leven op aarde.

 

De Pijn van het Opperwezen
ISBN 90 77101 047.  (65pp)


Een filosofische beschouwing over het Opperwezen, op basis van praktisch readingwerk en praktische resultaten op therapeutisch vlak, met intrigerende consequenties voor ons godsbeeld.
 
»  boekbespreking


Is het Opperwezen een zelfverzekerde twijfelaar?
 
In onze zoektocht naar onze plaats in het geheel,
in onze worsteling met verantwoordelijkheid
voor wat we doen, wat we laten en wat ons overkomt,
scheppen we meestal een Godsbeeld.
 
In de regel zoeken we het buiten ons:
we maken een opsplitsing
tussen de Schepper en de schepping
en binnen de schepping
tussen onszelf en de rest,
tussen goed en kwaad, God en duivel.
 
In ´De Pijn van het Opperwezen´
wordt een geïntegreerd godsbeeld gepresenteerd:
Mens, schepping, ´God´ en ´duivel´
vormen één geheel.
Een dergelijke visie is niet alleen verhelderend,
het leidt ook tot intrigerende consequenties.

 

Autisme en Vorige Levens: 2de herziene druk
ISBN 97890-77101-094.  (197pp)


In dit boek wordt het verband geschetst tussen Autisme, ons overlevingsinstinct en vorige-levenstrauma´s en wordt er ingegaan op de autistische deelpersoonlijkheid die in elk mens leeft.
 
»  boekbespreking

Er zijn sterke aanwijzingen voor een verband tussen autisme en vorige-levenstrauma´s.
Het onbewuste van elk mens blijkt een autistische deelpersoonlijkheid te bevatten. Soms verhuist deze naar het bewustzijn. Bij sommigen blijft hij daar permanent.
Deze ´innerlijke autist´ is gekoppeld aan ons overlevingsinstinct.
In ´Autisme en Vorige Levens´ wordt het fenomeen autisme benaderd vanuit de brede visie van de reïncarnatiepsychologie. Deze wordt uitgebreid vergeleken met de wetenschappelijk-academische benadering.
Deze nieuwe benadering van autisme levert een sleutel om alle vormen van autisme te begrijpen.

Een snelle en effectieve therapie bestaat niet, maar de karmische benadering opent toch nieuwe perspectieven

 

Wat gebeurt er als ik dood ga?
ISBN 978-90-77101-070.  (A5 formaat, 84pp)


Dit boekje werd geschreven voor kinderen die geconfronteerd werden of worden met de dood. Het werd ook geschreven voor ouders van kinderen die om de één of andere reden alles over de dood willen weten en die hen zinvolle antwoorden willen geven op hun vragen.
 
»  boekbespreking

De inhoud is gebaseerd op verslagen van bijna-doodervaringen. Deze werden aangevuld met gegevens uit de reïncarnatie- en regressietherapie.
Het boekje is ook vlot leesbaar voor volwassenen die zich een beeld willen vormen van de dood zoals beleefd tijdens een bijna-doodervaring, maar dan zonder alle theoretische beschouwingen die er in andere boeken om heen worden gebouwd.

Aikido, Zen & Hardlopen
978-90-7710-108-7.  (178pp)


Wat zijn de parallellen tussen Aikido en het bespelen van een muziekinstrument?
Of het verband tussen Tai-Chi en psycho-energetica?
Wat hebben hardlopen en zen-meditatie met elkaar te maken?

Ruim voldoende om er dit boek mee te vullen!
Een boek voor gedreven aikidoka´s, gezonde hardlopers en al wie op zoek is naar het logische verband tussen spiritualiteit en lichaamsbeweging.

Hoogsensitief - Anders Bekeken
9789077101100.  (264pp)

Het fenomeen hoogsensitiviteit wordt herbekeken vanuit het gezichtspunt van de reïncarnatiepsycholoog.
Een boek met tal van originele inzichten in de aard, de oorsprong, de oorzaken en de praktische consequenties van hooggevoeligheid.
Geschreven door een ervaringsdeskundige.
De auteur heeft tevens een ruime ervaring in het begeleiden van hoogsensitieve mensen om op een aangepaste manier met zichzelf en hun leefwereld om te gaan.

 

In voorbereiding:

 

Karmische Psychologie - Deel 3: Relaties, opvoeding , seksualiteit.

Weinig factoren zijn in een mensenleven even invloedrijk als relaties: ze bepalen reeds van in de moederschoot wie we worden en hoe we in het leven staan.
Van oppervlakkige tot intieme relaties, ze worden alle in sterke mate bepaald door de vorige-levenservaringen die we delen met de partners in die relaties.
Relaties houden ook altijd verband met het wezenlijke individuatieproces dat doorheen de levens verder gaat. Dit komt het sterkst tot uitdrukking in de relatie tussen ouders (opvoeders) en hun kinderen en in onze intieme relaties.

In essentie is onze menselijke seksualiteit de fysieke uitdrukking van een intensieve wisselwerking. Maar onze seksualiteit wordt door ons onbewuste beheerst. Daardoor komen zelfs de best verborgen aspecten van onze persoonlijkheid tot uitdrukking in de wijze waarop we seks beleven. Seks binnen een langdurige relatie onthult op den duur alles wat binnen die relatie kan en moet uitgewerkt worden.

Deel 3 van Karmische Psychologie behandelt op een diepgaande wijze het individuatieproces in relatie tot onze medemens. Hierbij wordt consequent rekening gehouden met het bestaan van reïncarnatie en met de polariteit tussen wezen en persoon.

 

»  
»  Prijslijst